Австралийн боловсролын системийн тухай
Австралийн боловсролын систем нь үндсэн гурван шатлалтай.
  1. Бүрэн дунд боловсрол.
  2. Мэргэжсэн боловсрол.
  3. Дээд боловсрол.

Бүрэн дунд боловсрол олгох сургуулиуд гэдэгт бага /1-6 р анги/ болон дунд /7-12 р анги/ сургуулиуд хамрагдана.

Schools Sector Vocational Educateion and Training Sector Higher Educatio Sector
Doctoral Degree
Masters Degree
Vocational Graduate Diploma Graduate Diploma
Vocational Graduate Sertificate Graduate Sertificate
Bachelor Degree
Advanced Diploma Associate Degree Advanced Diploma
Diploma Diploma
Senior Secondary Certificate of Education Sertificate IV
Sertificate III
Sertificate II
Sertificate I